แบบทดสอบ ออนไลน์

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Main Menu

Available Courses

  •   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบรรยาย และอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ยานี11 กาพย์ฉบัง16 กาพย์สุรางคนางค์28 โคลงสี่สุภาพ แล้วจับใจความสำคัญ   จากเรื่องที่อ่าน และเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่่าน ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบทแล้วเขียนสื่อสาร คัดลายมือได้ด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวยอย่างมีมารยาท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจของงานเขียนประเภทชักจูงและโน้มน้าวใจ เปรียบเทียบคำที่มีความหมายและคำยากในบริบทต่างๆ บอกข้อสังเกตและระบุเหตุและผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือ คำแนะนำ วิธืการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ วิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตอย่างมีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด           

      สรุปเนื้อหา วิเคราะห์เหตุผล อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุป ความรู้ข้อคิดเห็นจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยานที่กำหนดหรือบทร้อยกรองตามความสนใจ จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยมาแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี11 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริงได้

      รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ

  • จำนวน 1.5 หน่วย  3  ชั่วโมง/สัปดาห์


  • ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ การวิเคราะห์การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัย การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ


  • ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ การวิเคราะห์การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัย การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ


  • 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

Site news

(No news has been posted yet)

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 Today Monday, 17 June 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30