แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่26 ก.พ 59โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นำโดย ดร.ชำนาญ...

นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ดร.ชำนาญ บุญวงศ์...

ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่20 ก.พ 59 ที่ผ่านมา...

มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

วันที่1พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

วันที่26-27ตุลาคม2558โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมและโรงเรียนต่างๆได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

 • แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

  แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:54
 • นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

  นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:47
 • ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

  ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:08
 • มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

  มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 09:34
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

  วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2558 09:38

สารสนเทศโรงเรียน

เข้าใช้งานระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้1
สัปดาห์นี้69
เดือนนี้251
รวมทังหมด174828

VCNT - Visitorcounter

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
"เยาวชนจำเป็นต้องเรียนรู้และให้ความสำคัญกับ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราเข้าใจประเทศอื่นๆ...."    
        คำกล่าวของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่คณะประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปี 2550 เข้าพบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลกทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการ และความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกด้าน     การส่งเสริมให้เยาวชนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยที่กำลังศึกษาเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาต่อ จึงเป็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง
          
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน

             ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ เป็นจุดหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
            ในช่วงปี 2547-2549  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การพัฒนาปัจจัยสำคัญด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความรู้ความสามารถของนักเรียน ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย
การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ
            ครูเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร   การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นความสำคัญจำเป็นอันดับต้นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และเป็นระบบ  โดยมีรูปแบบการพัฒนาครู
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกรอบและเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนา  มีการประเมินความรู้ของครูด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มพัฒนาตามระดับความสามารถและความต้องการจำเป็น เมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐาน หลังจากนั้นได้เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งการอบรม สัมมนา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรมต่างประเทศ การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ  โดยมีเครือข่ายการพัฒนาระดับต่างๆ ให้ความร่วมมือดำเนินการ  เช่น ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ซึ่งมีในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา สถาบันภาษาทั้งของรัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศดังมีผลการประเมิน และผลการดำเนินงาน
 
การพัฒนาเครือข่าย สถานศึกษาต้นแบบ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์
    ได้ดำเนินการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้
-จัดตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ฯ  ระดับประถมศึกษา ในระดับอำเภอ  เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ และให้บริการสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่
-พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุก สพท.
-จัดสรรอุปกรณ์สำหรับจัดมุมภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดเล็ก
-จัดสรรงบประมาณให้ทุกโรงเรียนจัดซื้อสื่อการเรียนรู้  ผลิต สำเนาสื่อ  ส่งให้สถานศึกษา
-จัดทำสื่อหลักสูตร ชุดฝึกอบรม คู่มือครู  คู่มือการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  การสอน เผยแพร่
การพัฒนานักเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เช่น การจัดเวทีแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การประกวด แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  การฝึกทักษะทางภาษาในแหล่งท่องเที่ยว  ทั้งในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่ และระดับประเทศ   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและ  มีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ     
 
แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2550 

ในปี 2549  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ปกิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยตรง  การดำเนินงานในปี2550  จึงมุ่งเน้นที่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1  ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                  -  เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบสื่อสาร โดยส่งเสริมการจัดอบรม
                      สัมมนาปฏิบัติการสัญจร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่                      
                  -  พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน             
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคในโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
                  - เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต้นแบบกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียนในฝัน
                    จุฬาภรณ์ฯ  ต้นแบบภาษาอังกฤษ รวมถึงสร้างความพร้อมแก่โรงเรียนขยายโอกาส 
                  - วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ EP/Mini EP/ห้องเรียนพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
         3.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ สื่อ และการวัดประเมินผล 
             - วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการวัดประเมินผลทางภาษา 
                  - จัดทำและสำเนาสื่อคู่มือหลักสูตร  คู่มือการจัดการเรียนรู้ 4 ช่วงชั้น และ คู่มือแนวทางการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษเผยแพร่ 
         3.2  ด้านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
                  จากการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาครูภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้างต้น  จึงกำหนดแนวทางพัฒนาดังนี้  
                  1) จัดประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษครูมัธยมศึกษาทุกคน ตามแบบทดสอบมาตรฐานสากล เพื่อจัดกลุ่มพัฒนา ดังนี้  
                  -  ครูที่ผลประเมินยังไม่ถึงระดับ Intermediate ทุกคน จะเข้ารับการพัฒนาแบบเข้ม เพื่อเร่งยกระดับความสามารถ สู่  Intermediate ให้ได้ตามเป้าหมาย
                  -  ครูที่ผลประเมินอยู่ในระดับ Advanced และ Intermediate จะเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้ารับการ   ประเมินความรู้ด้านการสอน (Teaching Knowledge) เพื่อรับประกาศนียบัตร และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ ต่อไป      
                   2)  คัดเลือกครูที่มีผลประเมินความรู้ระดับ Advanced ขั้นสูงไปฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากร ณ สถาบันต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็นวิทยากรขยายผลสู่เพื่อนครูในพื้นที่ต่อไป
         3.3  ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
                   - พัฒนาศักยภาพของศูนย์ ERIC ศูนย์เครือข่ายและชมรมครูภาษาอังกฤษในพื้นที่เพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาการเรียน
                     การสอนภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ เพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 
                   - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยสนับสนุนการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การประกวดละครการแข่งขัน ทักษะการพูด  การจัดทุนแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาในโรงเรียน English Program โรงเรียนนานาชาติและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
                   -  พัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้และสื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ ICT สื่อโทรทัศน์และวิทยุ และสื่อ Online
        นอกจากยุทธศาสตร์ที่นำเสนอข้างต้นแล้ว  ยังมียุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่   ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพและบริบทของตน  วางแผนและขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้     เพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนบรรลุผลตามความมุ่งหวังของทุกฝ่ายต่อไป 
       (ผู้เขียน    ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.)
ระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย
ระบบเว็บเมล์ @pkc.ac.th
คลังสื่อ บางกอกซอฟต์แวร์ (เฉพาะเครือข่ายภายใน)

ankara escort