แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่26 ก.พ 59โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นำโดย ดร.ชำนาญ...

นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ดร.ชำนาญ บุญวงศ์...

ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่20 ก.พ 59 ที่ผ่านมา...

มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

วันที่1พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

วันที่26-27ตุลาคม2558โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมและโรงเรียนต่างๆได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

 • แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

  แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:54
 • นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

  นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:47
 • ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

  ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:08
 • มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

  มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 09:34
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

  วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2558 09:38

สารสนเทศโรงเรียน

เข้าใช้งานระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้1
สัปดาห์นี้69
เดือนนี้251
รวมทังหมด174828

VCNT - Visitorcounter

ข้อมูลเบื้องต้น

              ชื่อ                                                            โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

              อักษรย่อ                                                     ป.พ.

              วันประกาศจัดตั้ง                                           13  มิถุนายน  2500

              ตราประจำโรงเรียน  

                                                                             

              ปรัชญา                                                          วิริเยน   ทุกขมจฺ  เจติ

                                                                                (บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)

              อัตลักษณ์ของโรงเรียน                                      "ลูกประโคนชัยพิทยาคมเป็นผู้ประพฤติดี"

              คติพจน์                                                          รับผิดชอบ  รอบรู้  สามัคคี  มีวินัย

              ศูนย์รวมจิตใจ                                                  หอพระพุทธรูป

              พระพุทธรูปประจำโรงเรียน                                  ประตู 1   พระทศพลมงคลชัย

                                                                                   ประตู 2   พระทศพลญาณมุนี

              ดอกไม้ประจำโรงเรียน                                        ราชพฤกษ์

              ต้นไม้ประจำโรงเรียน                                          ทองกวาว                             

              สีประจำโรงเรียน                                                ฟ้า – ขาว

              ชื่อคณะสี                                                        เอราวัณ   พันธุ์พยัคฆ์  จักรนารายณ์ 
                                                                                   สายสุรีย์  สีหราช และ พิลาสมยุรา

              ผู้เริ่มจัดตั้ง                                                      นายกังวาล   วิริยะโกศล

              ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน   นายจำรัส  เวียงสงค์

              นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คนปัจจุบัน           ว่าที่ ร.ต. พัฒนา  นพตลุง  2556 - ปัจจุบัน

              นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ                                    ผศ. ดร. สุเทียบ  ละอองทอง 2552 - ปัจจุบัน

              อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน                                1.  นายกังวาล   วิริยะโกศล    2500 - 2501

 
                                                                              2.  นายพีรพันธุ์   ฉกรรจ์ศิลป์  2501 - 2521

                                                                               3.  นางชูจิตต์   พิทักษ์ผล     2521 - 252

                                                                               4.  นายสุพิชญ์   พิชญากูล    2523 - 2524

                                                                               5.  นายดำรง   อโนภาส       2524 - 252

                                                                               6.  นายไสว   คงนันทะ        2526 - 2530

                                                                               7.  นายชวนันต์   รัชตกุล      2530 - 2535

                                                                               8.  นายวุฒิพงศ์   คงเสนา     2535 - 2540

                                                                               9.  นายเปี่ยม   ศรีมิตรานนท์  2540 - 2543

                                                                              10. นายวิฑูรย์   เชาวน์ศิริ      2543 - 2548

                                                                              11. นายพิทยาไชยมงคล       2548 - 2554

             ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน                        12. นายสราวุธ  ทรงประโคน  2554 – ปัจจุบัน

            ประเภทโรงเรียนในโครงการพิเศษ            1.  โครงการ  ค.ม.ช.รุ่น 8  พ.ศ. 2514

                                                                   2.  โรงเรียนยอดนิยม พ.ศ. 2542

                                                                   3.  โรงเรียน WORLD  BANK  พ.ศ. 2545

                                                                   4.  โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1  พ.ศ. 2550

                                                                   5.   LAB SCHOOL PROJECT  รุ่นที่ 2  พ.ศ. 2552

                                                                   6.  โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ พ.ศ. 2552

                                                                   7.  World-Class Standard School  พ.ศ. 2552

 

 

.........................................................................

 

วิสัยทัศน์ 

สร้างผลงานระดับชาติ  ฉลาดใช้เทคโนโลยี  มีเอกลักษณ์รักษ์ความเป็นไทย 

..........................................................................................

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย
3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ        
ผ่านการประเมินในระดับชาติ   
 

     ...............................................................

เป้าประสงค์ 

1.  สร้างโรงเรียนชั้นดี  มาตรฐานการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  เป็นผู้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
2.  สร้างผู้เรียนให้มีผลงานระดับชาติ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด  และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ และทุกคนมีขวัญกำลังใจ  มีความรู้  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย
ระบบเว็บเมล์ @pkc.ac.th
คลังสื่อ บางกอกซอฟต์แวร์ (เฉพาะเครือข่ายภายใน)

ankara escort